Wiktionary:Daptar Lambang jeung Singgetan

Lambang/Singgetan Kamandang
Ad aditif
Al alternatif
Apo apositif
Atr atribut
Su basa Sunda
C caritaan
Cak cakal
D dasar
En basa Inggris
FApo frasa apositif
FAtr frasa atributif
FKoor frasa koordinatif
Fr basa Perancis
Id basa Indonésia
J jejer
Jv basa Jawa
K konsonan
KA kecap panganteur
Kat katerangan
KB kecap barang
KBil kecap bilangan
KP kecap pagawéan
KPan kecap panambah
KPang kecap pangantét
KPany kecap panyambung
KS kecap sipat
Kw basa Kawi
LBSS Lembaga Basa jeung Sastra Sunda
N- nasal
O obyék
Pa panglengkep
Pany panyambung
Pus puseur
R rajékan
Rdm rajékan dwimurni
Rdp rajékan dwipurwa
Rdr rajékan dwiréka
Rtr rajékan triréka atawa trilingga
Skr basa Sanskerta
S soraan; subyék
TS teu soraan
U udagan
UN unsur
V vokal
<-- asalna tina
--> obah jadi; ilikan
bisa diganti ku; nuduhkeun
˄ nada naék
˅ nada turun
- sandi kurang
+ sandi tambah
= sarua jeung
= = sawanda
x lalawanan
(/) sendi tunggal
(//) sendi ganda
# sendi képang rangkep
/.../ ngahapit unsur fonémis (foném)
[...] ngahapit fonétis (sora)
{...} ngahapit unsur morfémis (morfém)
<...> ngahapit unsur grafémis (abjad)
(...) pilihan, atawa
1, 2, 3 tanda tingkatan nada
<---> pakait atawa silihlengkepan
bisa siligenti
Ø kosong
robah jadi, ngawangun
asalna tina, robahan tina
  • Sudaryat, Yayat (2011). Tata Basa Sunda Kiwari. Yrama Widya.