Wiktionary:Raragkén nasal

Rarangkén nasal atawa rarangkén N- mangrupa salah sahiji émbohan nu kaasup rarangkén awalan pikeun ngawangun kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén nasal ngawangn kecap pagawéan aktif jeung kecap sipat. Lian ti kitu, ogé ngabentuk rupa-rupa wangun jeung harti, rarangkén nasal ngalaman parobahan sora (alomorf) gumantung kana hurup awal kecap nu dihareupeunana.

Wangenan rarangkén nasalÉdit

Rarangkén nasal: parobahan sora (alomorf).

Robah jadi Nyanghareupan ... Conto:
m- b*), p N- + baca --> maca

N- + pacul --> macul

n- t N- + takol --> nakol
ng- k, a, w**) N- + kaca --> ngaca

N- + ais --> ngais
N- + wétan --> ngétan1)

nga- b, d, g, h, j, l, m, n, w, y N- + balik --> ngabalik

N- + degung --> ngadegung
N- + wuluku --> ngawuluku

ny- c, j***), s, N- + cutat --> nyutat

N- + sapu --> nyapu
N- + jieun --> nyieun

nge- kecap saengang N- + tik --> ngetik

N- + bor --> ngebor

*)   Ieu mangrupa sempalan, teu salawasna N- + b... --> m..., lolobana robahna jadi ngab...
**)  Ieu mangrupa sempalan, teu salawasna N- + w... --> ng..., lolobana robahna jadi ngaw...
***) Ieu mangrupa sempalan, teu salawasna N- + j... --> ny..., lolobana robahna jadi ngaj...

Hasil kecapÉdit

Rarangkén N-: warna jeung harti kecap nu diwangunna.

Warna kecap Harti Conto
pagawéan aktif "ngedalkeun ..." ngadu'a, ngadongéng, nyarita, nyora
pagawéan aktif "ngalakukeun ..." maca, nginum, ngigel, ngaji, masak
pagawéan aktif "ngalakukeun pagawéan ku/maké ..." ngawuluku, nyugu, ngecrik, ngarit, ngabuldoser
pagawéan aktif "ngalakukeun di ..." masantrén, masar, ngaranca ngebon, nyawah, ngahuma
pagawéan aktif "boga ..." ngarasa
pagawéan aktif "milampah saperti ..." ngabdi, ngawula, ngajag
pagawéan aktif "méré ..." meunteun, ngahampura, ngahormat, ngama'lum
pagawéan aktif "nyieun ..." ngagambar, nyayur, nyambel, ngabordél, nyulam
pagawéan aktif "ngalakukeun dina waktu ..." ngalayung, nyubuh, moyan, meuting
pagawéan aktif "nyieun jadi ...." ngaruksak, meulah, ngalebur
pagawéan aktif "nganggap ..." ngahina, ngahampas, nyatru
pagawéan aktif "aya dina kaayaan ..." ngagolér, ngadayagdag, ngabaheuhay, ngedéng
pagawéan aktif "dahar/nginum ..." ngabaso, nyirop, nyoto, ngopi, ngemih
pagawéan aktif "nyanghareup/ngajugjug ka ..." ngiblat, ngalér, ngidul, ngétan, ngulon
pagawéan aktif "ngaluarkeun sora ..." ngagogog, ngagaur, ngahiem, ngabérélé, ngahahah, ngorosak
sipat "kaayaan saperti ..." ngolécér, nyagak, mayung, nanjeur
sipat "boga sipat ..." nyeni, nyentrik, ngedul, ngota