Éditan kabucit anu can diilikan
Taya parobahan dina mangsa anu dipilih cocog jeung kriteria.

Pagawéan

édit

Kecap panambah anteb

édit

Kecap panganteb miboga pancén pikeun ngantebkeun babagian kalimah anu dipentingkeun. Umumna cicing tukangeun kecap atawa babagian kalimah saperti atuh, tuh, baé, deui, deuih, ogé, , mah, téh, téa, waé, , jeung wéh. Jaba ti éta, aya ogé nu cicing di hareup saperti nya. Contona:

 • Nya manéhna nu indit ti heula téh.
 • Kuring mah moal milu, rék cicing di imah baé.

Kecap panganteb miboga sababaraha harti, di antarana,

 1. pangwates: baé, , waé, , wéh;
 2. sabab/alesan: da, kapan, kapanan, apan, pan, apanan;
 3. wengkuan/mapakan‘: deui, deuih, , ogé, ongkoh;
 4. bolay: kétah, kétang;
 5. matotoskeun: nya, nyah, + lain, + sanés;
 6. ngaenyakeun: heug, seug;
 7. nenepkeun: téh;
 8. babandingan: mah;
 9. tangtu bari yakin: téa.

Kecap panambah anteuran

édit

Kecap anteuran atawa kecap panganteur mibanda pancén pikeun nganteurkeun kecap pagawéan, sakapeung mah nganteurkeun kecap sipat, biasana ngandung harti ̳aspék inkoatif (kalakuan mimiti). Cicingna hareupeun kecap pagawéan, sakapeung hareupeun jejer, malah mah sok ngawakilan kecap pagawéan. Contona:

 • Manéhna téh belecet lumpat.
 • Belecet manéhna téh lumpat.

Panganteur kecap pagawéan

am - dahar burusut - ngising deker - digawé golédag - ngedeng lek - neureuy rap - dibaju
barakatak - seuri bus - asup dug - saré habek - neunggeul léos - indit reg - eureun
bek - dahar cakakak - seuri eureuleu - teurab hing - ceurik lep - teuleum regot (rot) - nginum
belenyéh - imut cat - unggah gampleng - nampiling jleng - luncat luk - tungkul réngkénék - ngigel
belewer - malédog celengkeung - ngomong (nyarita) gantawang - nyarékan jol (torojol) - datang nging (ngéng) - ceurik reup - peureum
berebet - lumpat celengok - nyium gap - nyagap jrut - turun nyah - beunta reup - saré
biur - ngapung cer - kiih gaplok - nyabok jung - nangtung nyéh - imut sebrut - narajang
blak - nangkarak ceuleukeuteuk - seuri gedig - indit kécéwér - kiih nyel - ambek sedut (dut) - hitut
blug - labuh cikikik - seuri gék - diuk kerewek - nyekel nyot - udud segruk - ceurik
bluk - nangkuban clak - tumpak geleber - hiber kop - nyokot orolo - utah sirintil - nyampeurkeun
bluk - nyuuh cong - nyembah geleser - maju kuniang - hudang pelenyun - udud térékél - naék
bray - beunta crot - nyiduh gewewek - ngégél lar - ngaliwat pluk - murag trét - nulis
brus - mandi deker - dahar gok - paamprok leguk - nginum pok - ngomong (nyarita) wér - kiih

Panganteur kecap sipat

beledug - bitu cleng - ngacleng kecebuk - sora cai plong - ngemplong semprung - pegat
beleték - peupeus (rengat) clik - murag kecemplung - kana sumur prung - ngamimitian sruk-srék - sora ragaji
beletok - potong dur - bedug kepluk - murag prung - pegat trong - kohkol
béréwék - soék (soéh) gejebur - kana cai kérésék - sora daun pudigdig - ambek
blok - bahé (tamplok) jedak - diadu ketruk - sora sapatu rekét - sora panto
bray - beurang jeduk - tidagor les - leungit rep - tiis
bray - caang jegug - sora anjing paralak - hujan reup - poék
bray - muka jegur - sora marieum pedenghel - keuheul (ngéwa) rob - ngarogrog
breg - hujan jentréng - kacapi pes - pareum rup - dirungkupan
cep - tiis jep - jempé (jempling) pleng - ambleng seguk - sora kolécér

Kecap anteuran beunang Tatang Sumarsono

am -> am dahar, am huapkeun cét -> cét dipeuncit gérésél -> gérésél dipeuncit heup -> heup eureun kocéak -> kocéak ngocéak, kocéak ngajerit
bar -> bar ngampar ceb -> ceb naceb, ceb cecebkeun géréwék -> géréwék ceurik, géréwék ngageroan hing -> hing ceurik kod -> kod digandong
barabat -> barabat nyarita cedok -> cedok nyembah géwéwék -> géwéwék ceurik hol -> hol datang kodomang -> kodomang ngarongkong
baragadal -> baragadal ditaranjang ceg -> ceg nyekel gebeg -> gebeg ngagebeg hos -> hos paéh koléang -> koléang diangkat
barakatak -> barakatak seuri cel -> cel mecel geblig -> geblig leumpang jebét -> jebét neunggeul kolényay -> kolényay dibatréan
baranyay -> baranyay ngabatréan celebek -> celebek geblok -> geblok tamplok jeblag -> jeblag muka kop -> kop dicokot, kop didahar, kop méré
bay -> bay ngambay celegedeg -> celegedeg nangtung geblug -> geblug labuh, geblug ragrag, geblug dijual, geblug dipeundeutkeun jeblus -> jeblus asup koréjat -> koréjat hudang
bér -> bér mébér celegeneng -> celegeneng nangtung geblus -> geblus abus, geblus asup jebot -> jebot neunggeul koséwad -> koséwad tikoséwad
bérébét -> bérébét dibedil celengceng -> celengceng indit gebray -> gebray muka, gebray caang jebréd -> jebréd ngarangkét kotrét -> kotrét ditulis, kotrét dicekeskeun
béréwék -> béréwék soéh celengok -> celengok nyium gebrét -> gebrét hujan jebrod -> jebrod ngarangkét kowowong -> kowowong ceurik
becir -> becir lumpat celepot -> celepot nyium gebro -> gebro dibéré, gebro peupeus, gebro diteundeun jebrud -> jebrud pegat kulapés -> kulapés ngulapés, kulapés leuleus
bek -> bek dahar, bek neunggeul, bek saré celetit -> celetit nyiwit gebros -> gebros tiporos, gebros ngagebros jebul -> datang kuncieur -> kuncieur indit
belecet -> belecet lumpat celetot -> celetot nyiwit gebru -> gebru labuh, gebru runtuh, gebru diteundeun, gebru ditambrukeun jedak -> jedak diadu, jedak neunggar, jedak didagorkeun kuniang -> kuniang hudang
beledug -> beledug bitu (tarik) ceng -> ceng ngaceng gebrug -> gebrug ditutupkeun jedud -> jedud ngajedud, jedud nyetrum, jedud dicabut kunyunyud -> kunyunyud disanggut
belenyéh -> belenyéh seuri cep -> cep nyecep gebrus -> gebrus mandi, gebrus kulub, gebrus tigebrus jegér -> jegér dibedil, jegér diadu kurunyung -> kurunyung datang
belenyeng -> belenyeng lumpat ceplak -> ceplak diomongkeun gebrut -> gebrut hitut jegog -> jegog ngagogog kurutak -> kurutak datang
belesat -> belesat ngapung, leupas ceplus -> ceplus asup gebut -> gebut labuh, gebut ragrag, gebut dijual jegoh -> jegoh batuk lar -> lar ngaliwat
belesur -> belesur leupas ceprut -> ceprut hitut gecos -> gecos ditewek, gecos ditojos jegur -> jegur bitu, jegur hurung lat -> lat poho
beletak -> beletak néké, beletak nyarita cer -> cer ngacer, cer kiih, cer mancer gejebur -> gejebur mandi jekék -> jekék disépak lay -> ngelay, lay ngacay
beletok -> beletok potong cereleng -> cereleng kiih, cereleng mancer gejlig -> gejlig turun, gejlig ngagejlig jekok -> jekok nonjok lédak -> lédak diolésan, lédak diwedak
beletuk -> beteluk bitu cet -> cet nyingcet gejos -> gejos ditewek, ditojos jelegér -> jelegér dibedil lékék -> lékék dipeuncit
belewek -> belewek dahar, belewek huapkeun cetrék -> cetrék ngahurungkeun gel -> gel ditugel, gel digunting jelegur -> jelegur bitu léong -> léong indit, léong palid
beng -> beng alungkeun, beng indit, beng ngapung, beng disépak cig -> cig indit geleber -> geleber hiber jelengit -> jelengit nyeri beuteung léor -> léor ngaléor
ber -> ber hiber, ber indit, ber mimitian cing -> cing kadieukeun gelenceng -> gelenceng lésot jeletot -> jeletot nyiwit, jeletot nyoco, jeletot ngégél léos -> léos indit
berebet -> berebet lumpat cir -> cir ngacir gelenyu -> gelenyu imut jemprung -> jemprung pegat leg -> leg dilegleg
berekbek -> berekbek titeuleum cis -> cis ngencis geleser -> geleser maju jep -> répéh, jep jempé leguk -> leguk diinum
berengbeng -> berengbeng lumpat clak -> clak tumpak, clak nyakclak geleyer -> geleyer maju jeprét -> jeprét dikonci, jeprét dipotrét leketey -> leketey ngaleketey, leketey sedih
bereset -> bereset bijil clé -> clé nyéngclé gen -> gen nangtung, gen ditagenkeun jeprot -> jeprot dipanah leng -> leng lieur, leng kapaéhan
beretek -> beretek lumpat cleg -> cleg eunteup genyenyeng -> genyenyeng dibawa japrut -> jeprut pegat enggerek -> lenggerek kapaéhan
bes -> bes bebeskeun, bes tubles cleng -> cleng ngancleng, cleng luncat gep -> gep ngégél jetot -> jetot nyiwit, jetot ditewek lenggut -> lenggut nundutan
bet -> bet sabet, bet tigas clep -> clep nanceb geplak -> geplak neunggeul jetruk -> jetruk titajong lep -> lep teuleum, lep kalebuh, lep ngelelep, lep tilepkeun, lep titeuleum
bier -> bier indit clik -> clik ragrag geprak -> geprak diadu jetut -> jetut dicabut les -> les leungit
biribit -> biribit lumpat clo -> clo nyongclo gepré -> gepré peupeus jig -> jig indit leugeudeut -> leugeudeut ngaleut
biur -> biur indit clog -> clog ngaclog, clog eunteup gepro -> gepro peupeus jleg -> jleg turun, jleg ngajirim leut -> leut ngaleut
blak -> blak muka, blak nangkarak clom -> clom dianclomkeun ger -> ger hujan, ger paséa, ger perang, ger seuri jleng -> jleng luncat ley -> ley ngaley, ley leleykeun
bleg -> bleg ragrag, bleg labuh clung -> clung dikunclungkeun geredeg -> geredeg dikaput, geredeg dipigawé jlig -> jlig turun, jlig ngagejlig leyé -> leyé ditincak
blek -> blek labuh, blek tisiblek cok -> cok macok gerewek -> gerewek ditéwak jog -> jog anjog lod -> lod ngagedéan
bleng -> bleng luncat col -> col dicocolkeun gero -> gero ngageroan jol -> jol datang logodor -> logodor bijil
bles -> bles ambles, bles tubles cong -> cong nyembah ges -> ges pingges jolag-jolag -> jolag-jolag leumpang lol -> lol ngelol, lol nolol
blok -> blok bahé, blok séblok cor -> cor ngocor géwéwék -> géwéwék ceurik jorélat -> jorélat indit los -> los indit
blug -> blug ragrag, blug labuh, blug nutup cos -> cos nojos gewewek -> ngegél jor -> jor mantog luk -> luk tungkul
bluk -> bluk labuh, bluk nangkuban, bluk nyuuh créng -> créng mayar gidig -> gidig leumpang, gidig ngagidig jos -> jos nojos lung -> lung alungkeun
blus -> blus asup crot -> crot nyiduh gilincing -> gilincing indit jrél -> jrél ngajuru, jrél méjrél meg -> meg handeueul
bol -> bol datang crub -> crub ancrub gilisir -> gilisir ngagilisir jrut -> jrut turun, jrut ngajrut neg -> neg hereneg
bolonyon -> bolonyon lésot cruk -> cruk macul giriwil -> giriwil dijait, giriwil diangkat jug -> jug ngajugjug neut -> neut hudang
borobot -> borobot runtuh, borobot disada cul -> cul diantep, cul tinggalkeun, cul tunda giwiwing -> giwiwing dibawa jung -> jung indit, jung nangtung, jung jungjungkeun ngék -> ngék ceurik
borojol -> borojol ngajuru, borojol ngaborojol cung -> cung ngacung gok -> gok amprok, gok patepung jut -> jut turun ngéng -> ngéng ceurik
borolo -> borolo bahé, borolo utah cur -> cur hujan, cur dicician, cur dikucurkeun golédag -> golédag saré kalacat -> kalacat unggah, kalacat naék ngok -> ngok nyium
brah -> brah bedah curuluk -> curuluk turun golokgok -> golokgok utah kalieus -> kalieus miceun beungeut ngong -> ngong ngaji, ngong tembang
brak -> brak dalahar curulung -> curulung turun golombrang -> golombrang ragrag kaplok -> kaplok nyabok nod -> nod menod
bral -> bral arindit cus -> cus éwéan goloncong -> goloncong labuh, goloncong tigoloncong kéclak -> kéclak tumpak nyah -> nyah beunta
bray -> bray muka, bray caang daradad -> daradad nyarita gulontor -> gulontor ngocor kérésék -> kérésék disada nyat -> dijait
bréh -> bréh ébréh, bréh kapanggih, bréh katénjo deg -> deg ngadeg, deg diadegkeun golosor -> golosor méré, golosor ngagolosor kéréwék -> kéréwék soék nyéh -> nyéh seuri
brél -> brél disunatan dek -> dek adek, dek dipigawé goloyoh -> goloyoh saré kecék -> kecék ngadék nyed -> dikenyed, ngerenyed
brét -> brét dikeureut deker -> deker dahar, deker dipigawé gombrang -> gombrang ragrag, gombrang disada kecebes -> kecebes mandi nyel -> ambek
bréng -> bréng nyingsring dengék -> dengék ceurik gontowong -> gontowong nyarékan keclak -> keclak nyakclak nyen -> imut
breg -> breg ngambreg, breg hujan, breg perang, breg teundeun, breg ditumbak der -> der dimimitian, der gelut, der nyarita, der perang, der paséa, der ngider goréhél -> goréhél kapanggih keclik -> keclik ragrag nyot -> dikenyot, udud
brek -> brek cingogo, brek gering, brek mendék, brek teundeun deregdeg -> deregdeg lumpat gorolong -> gorolong ngagorolong kecok -> kecok macok orolo -> utah
breng -> breng arindit, breng haliber, breng mimitian, breng tabeuh derekdek -> derekdek nyarita, derekdek diderekdekkeun gorowok -> gorowok ngagorowok, gorowok nyalukan kecos -> kecos nojos paralak -> hujan
bres -> bres asupkeun, bres kacugak, bres kulub, bres mandi des -> des pingges gubrag -> gubrag ragrag, gubrag ngagubrag kecrot -> kecrot nyiduh pelenyun -> udud
bret -> bret ngarit, bret mangkas, bret pegat dius -> dius indit gudrud -> gudrud nulis kecruk -> kecruk macul pes -> pareum
bring -> bring arindit dor -> dor dibedil, dor bitu, dor disada gudubrag -> gudubrag ragrag, gudubrag ngagudubrag kedewek -> kedewek didahar, kedewek dicokot pluk -> murag
bro -> bro méré, bro peupeus, bro teundeun dorodod -> dorodod dibedil gujubar -> gujubar tigujubar kek -> kek nyekel pok -> ngomong
brol -> brol ngajuru dorokdok -> dorokdok peunggas gulantung -> gulantung digantung kelepek -> kelepek kapaéhan pudigdig -> ambek
bros -> bros ngagebros, bros tiporos dug -> dug ngedeng, dug saré gulawing -> gulawing ngagulawing, gulawing digantung keleper -> keleper hiber rap -> dibaju, maké pakéan
bru -> bru nambru, bru runtuh, bru teundeun dur -> dur ditabeuh gulidag -> gulidag raah keleweng -> keleweng dialungkeun réngkénék -> ngigel
brug -> brug runtuh, brug nutup durugdug -> durugdug digusur, durugdug lumpat guluprak -> guluprak ragrag keleyeng -> keleyeng ngider reg -> eureun
brul -> brul ngaburudul, brul budal gableng -> gableng luncat gulusur -> gulusur maju, gulusur ngagulusur kencling -> kencling indit regot (rot) -> nginum
brus -> brus asupkeun, brus kulub, brus mandi gables -> gables ditubles, gables kacugak, gables ditojos guprak -> guprak ragrag keplas -> keplas ditilas rep -> tiis, jempé
brut -> brut hitut gabres -> gabres ditewek, gabres kacugak gur -> gur mirunan, gur ngadurukan, gur hurung keplos -> keplos abus, keplos asup reup -> peureum, poék, saré
bul -> bul ngambul, bul ngebul, bul ngukus gabrug -> gabrug dirontok gurawil -> gurawil ngagurawil ker -> ker kérék rey -> sieun
bulubus -> bulubus abus, bulubus asup gajleng -> gajleng luncat gurinjal -> gurinjal hudang kerebek -> kerebek teuleum sebrut -> narajang
burubut -> burubut]] -> burubut hitut, burubut ragrag galasar -> galasar digalasarkeun gurubug -> gurubug ngagurubug kerekek -> kerekek didengkék sedut/dut -> hitut
burulu -> burulu bahé gampleng -> gampleng nampiling gurudug -> gurudug digusur kerelep -> kerelep teuleum, kerelep titeuleum segruk -> ceurik
burusut -> burusut ngaburusut, burusut ngajuru gantawang -> gantawang nyarékan gurudag -> gurudag datang kereles -> kereles indit, kereles ngaleungit sirinting/sirintil -> nyampeurkeun
bus -> bus abus, bus asup gap -> gap ngaragap gurujag -> gurujag datang kerepek -> kerepek sakarat sot -> dilésotkeun, ménta dilésotkeun
but -> but labuh, but ragrag gaplok -> gaplok nyabok gurutak -> gurutak datang keresek -> keresek disada srek -> paantel kulit, rasa haté
cag -> cag écag gapruk -> gapruk diadu, gapruk ngarontok gurutuk -> gurutuk ditegarkeun kerewed -> kerewed dibanda térékél -> naék
caleuhak -> caleuhak garapak -> garapak ngagarapak, garapak hiber gutrut -> gutrut nulis kerewek -> kerewek dicekel trét -> nulis
cat -> cat mancat garawak -> garawak nyarékan habek -> habek diteunggeul kerewes -> kerewes dicakar, kerewes didahar
-> cé neté gawawak -> gawawak nyarékan héat -> héat narajang key -> key seuri
cék -> cék ngadék gék -> gék diuk hékak -> hékak dahar kiclik -> kiclik ngingiclik, kiclik nuturkeun
cér -> cér kiih géléhé -> géléhé ngagéléhé héos -> héos kaambeu bau kiliwing -> kiliwing dijingjing, kiliwing dialungkeun